Historie

VESLE SKAUGUM I CANADA

I 1941 da Hudson Bay kompaniets tidligere Trading Post, Interlaken, ble kjøpt, var det med bange anelser og uvisshet. Ville man noen gang igjen kunne få se vårt kronprinspar tilbake i sitt kjære hjem Skaugum, i Asker utenfor Oslo? Etter at treningsleiren ”Little Norway” var etablert i Toronto, Canada, ble det snart klart at det trengtes mer plass, både til rekruttskoletrening og ikke minst til fritid og rekreasjon. Sjefen, Ole Reistad, var jo sports- og friluftsmann på sin hals. Han så med en gang at byen Toronto ikke var stedet for hans gutter på fritiden. Nei, ut i skogen skulle de. Stedet Interlaken, ble oppdaget fra luften av et par av leirens flygere. Reistad var ikke sen om å foreta en befaring. Da dette kom foreningen ”America friends of Norway” for øret, stilte den seg straks som garantist for hele kjøpesummen. Penger ble skaffet ved innsamlinger og overskudd fra kantinesalg. Stedet ble kjøpt. Det lå som navnet sier, mellom to vann. Oberst Ole Reistad på 40-tallet Eiendommen ble, takket være Ole Reistad sitt fremsyn, registrert som aksjeselskap etter kanadiske lover. Menige og korporaler i ”Little Norway” ble automatisk aksjonærer, uten innskudd, mens befal og offiserer ble ”livsvarige” medlemmer mot et engangsinnskudd på 10 kanadiske dollar. Personellet ble aksjonærer og således eiere. Blant alle som var med på å gi til fondet må nevnes konsul Leif Linn Pettersen i Guatemala. Han gav hele 16 600 kanadiske dollar til modernisering og nybygginger på Vesle Skaugum. Interlaken var svært gammelt og nedslitt, men under ledelse av arkitekt John Engh ble stedet utbygget og restaurert. Som aksjeselskap ble Vesle Skaugum holdt helt utenfor alle offisielle regnskap og forble personellets eiendom også etter krigen. Hadde ikke dette vært gjort er det vel tvilsomt om vi i dag hadde hatt vårt Vesle Skaugum på Golsfjellet. På siste generalforsamling i Canada i januar 1945, fikk styret, som bestod av en offiser og to menige, fullmakt til å selge  stedet til best mulig pris. Kjøper ble ”Kiwanis Club” i Toronto. Kjøpesummen på 38 500 kanadiske dollar ble foreløpig deponert i en kanadisk bank.

01-150x150

Ole Reistad

09

 

ETABLERING I FEDRELANDET

9. april 1949 ble Vesle Skaugum Fondet konstituert med generalløytnant Bjarne Øen som formann. Dette skjedde i samarbeid med sivile og militære veteraner fra Luftforsvaret. Vesle Skaugum Fondet sin oppgave skulle være å virkeliggjøre oberst Reistad sitt ønske om å bygge et Vesle Skaugum i Norge. Et samlingssted for veteraner og stadig tjenestegjørende personell i Luftforsvaret. Hvor skulle stedet ligge? Flere alternativer ble drøftet, blant annet var man i kontakt med Oslo kommune om kjøp av tomt på Tryvannshøgda. Dette og flere andre forslag ble i tur og orden forkastet. Omsider festet en seg ved et tilbud fra hotelleier A. Hesla på Oset Høyfjellshotell ved Tisleia. Dette ligger mellom Gol i Hallingdal og Leira i Valdres. Her fikk man en tomt på ca 12 mål for noe over 7 000 kroner.Igjen ble arkitekt John Engh kontaktet. Han ble engasjert til å fremlegge planer og tegninger. John Engh valgte en stil som minnet meget om Vesle Skaugum i Canada, men atskillig mindre. Beliggenheten ble valgt fordi stedet lå omtrent midt i det sydlige Norge. Det var god tilgjengelighet med jernbane, gode bilveier og til og med en brukbar flyplass, Klanten. Selve byggingen kom i gang på forsommeren 1952. Byggmester Torleiv Ranheim, Leira, fikk entreprisen. Høytidelig kranselag ble avholdt i september samme år. Den 22. mars 1953 ble åpningen foretatt av daværende kronprins Olav, som sammen med prinsesse Astrid kastet ekstra glans over dagen. Blant de innbudte gjester var også oberst Reistads enke og barn.

STADIGE FORBEDRINGER

Vesle Skaugum av 1953 bestod av et toetasjes hovedhus med 15 gjesterom og kjøkken. I kjelleren er det i dag badstue, toaletter, dusj, tv-stue, lagerrom, tørkerom etc. Fra hovedbygningen går man inn i et laftet tilbygg med spisesal og peisestue som har fått navnet Reistadstua. Reistadstuas Dens opprinnelse er et kapittel for seg selv, da det i sin helhet er en gave fra direktør Georg Unger Vetlesen i New York. Da han fikk vite at man skulle sette i gang bygging her i Norge, sendte han med en gang en sjekk på USD 5 000 og sa at det skulle brukes til å bygge en peisestue som skulle kalles opp etter oberst Reistad. Hvis USD 5 000 ikke var nok skulle han sende det som eventuelt manglet for å fullføre Reistadstua. Totalt utgjorde dette ca 35.000 i datidens penger og det var ikke småpenger. Takket være den sjenerøse gaven i tillegg til mange andre gaver fra veteraner og venner, ble ikke fondet belastet med mer enn 150 000 kroner. Som en kuriositet kan nevnes at pensjonsprisen de første årene var 10 kroner for voksne og 5 kroner for barn. Vesle Skaugum har nå vært drevet i 70 år. Fondet disponeres av et styre bestående av en leder, to styremedlemmer som oppnevnes blant det tjenestegjørende personell i Luftforsvaret, to styremedlemmer som oppnevnes av Luftmilitært Samfund og et medlem utpekt av Dugnadsgjengen som sørger for det årlige vedlikeholdet av Vesle Skaugum.  Det oppnevnes et varamedlem for hver av fondets medlemmer. Vesle Skaugum driftes i dag etter en Francaise modell av et eget selskap, ARGAN A/S, og etter en egen avtale med Fondet.  I årenes løp har driften ved Vesle Skaugum krevd at flere justeringer/utbygginger har vært nødvendig. Dette for å ivareta blant annet miljømessige krav, behov for mer plass til forpleining og en bedre mulighet for å benytte stedet til møter og konferanser. Fondet har ikke hatt den helt store økonomiske frihet, men det har allikevel vært mulig å gjennomføre mange ønskede tiltak de siste 25 år. I 1988 ble det startet en kronerulling i regi av Royal Air Forces Association/Norwegian Branch (RAFA/N) for å utvide spisesalen. Den stod ferdig 9. desember 1989 og fikk navnet RAFA-Wing. Neste prosjekt var å tilrettelegge for at bestyrer ved Vesle Skaugum fikk en ”privatbolig”. Dette ble sett i sammenheng med en nødvendig utvidelse og oppgradering av kjøkkenet. Styrevedtak på dette ble fattet 17. juni 1992 og allerede 4. desember 1992 var arbeidet utført. I 1998 ble det gjennomført nok ”et tungt løft” ved at en tilknytning til den kommunale kloakk var nødvendig. Dette arbeid var ferdigstilt 28. november 1998. Da Luftforsvarets offisersforbund (LOF) og Luftforsvarets spesialistforbund (LSF) ble nedlagt, ble det opprettet et felles minnefond. I statuttene for dette var det stadfestet at 200 000 kroner skulle benyttes til å oppføre en hytte/anneks ved Vesle Skaugum. Fondet hadde styrevedtak på denne oppføring 24. september 1998 og hytten stod ferdig den 4. desember 1999, takket være iherdig dugnadsinnsats. Styret for Vesle Skaugum Fondet har hele tiden ønsket å fortsette utbedring og modernisering av fasilitetene. Påfølgende prosjekt etter hytten var oppføring av en konferansesal i tilknytning til Reistadstuen. Denne fikk navnet ”Dugnadsstuen” da en meget vesentlig del av arbeidet med oppføringen var ivaretatt av ”dugnadsgjengen”. Totalbudsjettet for dette tilbygg var på kr 730 000,-. Konferansesalen stod ferdig 1. juni 2002 og det var offisiell åpning 30. november 2002. Utstyrt med moderne audiovisuelle hjelpemidler kan Dugnadsstuen benyttes til møter og konferanser og på den måte understøtte driften ved Vesle Skaugum. Neste prosjekt som styret iverksatte var påbygging i andre etasje, ut over peisestue og spisesal, med to moderne rom med egne bad. Det ble også etablert nye separate toalett- og dusjfasiliteter for damer og herrer. Styrevedtaket for denne omfattende modernisering ble tatt 1. september 2006. Til en totalkostnad på hele kr 2 960 875,- ble tilbygget åpnet 24. november 2007. Tilbygget var en vesentlig heving av forpleining – og sanitærstandarden ved Vesle Skaugum. Senere års oppgradering har ikke stoppet med de nevnte tiltak. Et kjøl/frys anlegg er tilknyttet kjøkkenet og i 2011 fikk kjøkkenet en ny rehabilitering  til en kostnad på kr 754 000,-. Over tid har det vist seg at spisesalen har vært for liten. I 2012 ble det derfor besluttet av styret å forlenge spisesalen med 5 meter. Til en kostnad på kr 404 000,- ble tilbygget offisielt tatt i bruk på julebordet 1. desember 2012. Utvidelse av spisesalen fikk navnet ”20 Veteranstua 12”.

 

Vesle Skaugum Fondets styre innser at videre utbygginger/moderniseringer er nødvendig for å kunne tilby fasiliteter som vil være attraktive.

Det hadde en tid både før og etter 60 års jubileet foreligget forskjellige utvidelses- og moderniseringsplaner. Disse ble igjen tatt frem i januar 2014 for å vurderes på nytt. Det var imidlertid en klar anerkjennelse for at ingen nye planer ville la seg gjennomføre til forespeilede priser om ikke en iherdig dugnadsinnsats ble gjennomført. Det var også vel så viktig, før noe nytt prosjekt ble igangsatt, å ha klare signaler fra Luftforsvaret om at forsvarsgrenen i begrenset grad ville fortsette å støtte Vesle Skaugum. Med klare signaler om at støtte fra Luftforsvaret kunne påregnes, besluttet styret å igangsette videre modernisering av bygningsmassen.
Arbeidet ble planlagt i to (2) faser.
Fase en (1) innebefattet at alle rom i hovedbygningens først og andre etasje skulle rives og bygges opp igjen med bedre lydisolering, mellomdøren skulle fjernes og ny vaskeservant installeres.
På bekostning av et rom ble det også nytt separat bad og større kontor for vertskapet. Boligen til vertskapet fikk også en oppgradering. Fase en (1) av byggeprosjektet ble gjennomført i perioden 15. mai - 15. juli 2014 da Vesle Skaugum normalt er stengt.

Fase to (2) var å forlenge hovedbygningen med 5 meter. Tilbygget skulle inneholde kjeller (nytt konferanserom), ett rom i første etasje med eget bad, to rom i andre etasje med egne bad og rom for lagring på kvisten. Arbeidet pågikk gjennom høsten 2014 og mye av vinteren.  Arbeidet ble ferdigstillet 9. januar 2015 og kunne tas i bruk da Vesle Skaugum åpnet sesongen 15. januar 2015.
Dugnadsinnsatsen har også i dette prosjekt vært iherdig og nødvendig.
Hele byggeprosjektet ble finansiert ved at Vesle Skaugum Fondet tok opp et lån på kr 7 500 000,- som skal nedbetales over 15 år.
Alle tilbakemeldinger fra gjestene tyder på at det hele har vært et meget vellykket prosjekt og har vært med på å øke gjestedøgnene. Det nye konferanserommet som har alle nødvendige AV-hjelpemidler har også bidratt til at stedet er mere attraktivt i møtesammenheng.

Vesle Skaugum står i dag, 63 år etter åpningen 22. mars 1953, som et verdig monument over alle som har gjort en fantastisk innsats for vårt kjære feriested, både i krig og fred.